رباتیک دانش آموزی ,

پیش ترم = مکاترونیک
پیش ترم
پیش ترم = مکاترونیکپیش ترم350,000 تومان موجود
ترم 3 رباتیک دانش آموزی
مقدماتی
ترم 3 رباتیک دانش آموزیمقدماتی500,000 تومان موجود
ترم 5 رباتیک دانش آموزی
مقدماتی
ترم 5 رباتیک دانش آموزیمقدماتی520,000 تومان موجود
ترم 6 رباتیک دانش آموزی
مقدماتی
ترم 6 رباتیک دانش آموزیمقدماتی530,000 تومان موجود
ترم 7 رباتیک دانش آموزی
مقدماتی
ترم 7 رباتیک دانش آموزیمقدماتی540,000 تومان موجود
ترم 8 رباتیک دانش آموزی
مقدماتی
ترم 8 رباتیک دانش آموزیمقدماتی650,000 تومان موجود
مقدمات یادگیری رباتیک
تصویری
مقدمات یادگیری رباتیکتصویری55,000 تومان موجود
پکیج خلاقیت
پکیج
پکیج خلاقیتپکیج200,000 تومان موجود
ترم 2 رباتیک دانش آموزی
مقدماتی
ترم 2 رباتیک دانش آموزیمقدماتی490,000 تومان موجود
ترم 1 رباتیک دانش آموزی
مقدماتی
ترم 1 رباتیک دانش آموزیمقدماتی380,000 تومان موجود
ترم 4 رباتیک دانش آموزی
مقدماتی
ترم 4 رباتیک دانش آموزیمقدماتی510,000 تومان موجود