رباتیک دانشجویی ,

ترم 8 رباتیک دانشجویی
پیشرفته
ترم 8 رباتیک دانشجوییپیشرفته670,000 تومان موجود
ترم 6 رباتیک دانشجویی
پیشرفته
ترم 6 رباتیک دانشجوییپیشرفته590,000 تومان موجود
ترم 5 رباتیک دانشجویی
پیشرفته
ترم 5 رباتیک دانشجوییپیشرفته580,000 تومان موجود
ترم 4 رباتیک دانشجویی
پیشرفته
ترم 4 رباتیک دانشجوییپیشرفته610,000 تومان موجود
ترم 3 رباتیک دانشجویی
پیشرفته
ترم 3 رباتیک دانشجوییپیشرفته600,000 تومان موجود
ترم 2 رباتیک دانشجویی
پیشرفته
ترم 2 رباتیک دانشجوییپیشرفته590,000 تومان موجود
 ترم 1 رباتیک دانشجویی
پیشرفته
ترم 1 رباتیک دانشجوییپیشرفته580,000 تومان موجود