رباتیک دانشجویی ,

مشاهده سبد خرید

تومان
googleinstagramyouaparatsorosh
پشتیبانی تلگرامی
 ترم 1 رباتیک دانشجویی
آموزش + تجهیزات
ترم 1 رباتیک دانشجوییآموزش + تجهیزات580,000 تومان موجود
ترم 2 رباتیک دانشجویی
آموزش + تجهیزات
ترم 2 رباتیک دانشجوییآموزش + تجهیزات 590,000 تومان موجود
ترم 3 رباتیک دانشجویی
آموزش + تجهیزات
ترم 3 رباتیک دانشجوییآموزش + تجهیزات600,000 تومان موجود
ترم 4 رباتیک دانشجویی
آموزش + تجهیزات
ترم 4 رباتیک دانشجوییآموزش + تجهیزات 610,000 تومان موجود
ترم 5 رباتیک دانشجویی
آموزش + تجهیزات
ترم 5 رباتیک دانشجوییآموزش + تجهیزات580,000 تومان موجود
ترم 6 رباتیک دانشجویی
آموزش + تجهیزات
ترم 6 رباتیک دانشجوییآموزش + تجهیزات 590,000 تومان موجود
ترم 7 رباتیک دانشجویی
آموزش + تجهیزات
ترم 7 رباتیک دانشجوییآموزش + تجهیزات600,000 تومان موجود
ترم 8 رباتیک دانشجویی
آموزش + تجهیزات
ترم 8 رباتیک دانشجوییآموزش + تجهیزات670,000 تومان موجود